User Tools

Site Tools


13581-pirapemas-la-gi

Pirapemas là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 688,737 km², dân số năm 2007 là 15026 người, mật độ 21,82 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13581-pirapemas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)