User Tools

Site Tools


13586-piratuba-la-gi

Piratuba là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 145,701 km², dân số năm 2007 là 4570 người, mật độ 44,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13586-piratuba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)