User Tools

Site Tools


13591-pires-ferreira-la-gi

Pires Ferreira là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 242,189 km², dân số năm 2007 là 9492 người, mật độ 39,19 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13591-pires-ferreira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)