User Tools

Site Tools


13597-pirpirituba-la-gi

Pirpirituba là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 79,849 km², dân số năm 2007 là 10092 người, mật độ 126,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13597-pirpirituba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)