User Tools

Site Tools


13621-pl-cido-de-castro-la-gi

Plácido de Castro là một đô thị thuộc bang Acre, Brasil. Đô thị này có diện tích 2047 km², dân số năm 2007 là 16031 người, mật độ 7,83 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13621-pl-cido-de-castro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)