User Tools

Site Tools


13629-planalto-alegre-la-gi

Planalto Alegre là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 62,632 km², dân số năm 2007 là 2639 người, mật độ 37,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13629-planalto-alegre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)