User Tools

Site Tools


13637-platymantis-la-gi

Platymantis là một chi động vật lưỡng cư trong họ Ceratobatrachidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 64 loài và 39% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

 • Platymantis acrochorda (Brown, 1965)
 • Platymantis aculeodactyla Brown, 1952
 • Platymantis adiastola Brown, Richards, Sukumaran & Foufopoulos, 2006 (Platymantis adiastolus)
 • Platymantis admiraltiensis Richards, Mack & Austin, 2007
 • Platymantis akarithyma Brown & Tyler, 1968
 • Platymantis banahao Brown, Alcala, Diesmos & Alcala, 1997
 • Platymantis batantae Zweifel, 1969
 • Platymantis bayani Siler, Alcala, Diesmos & Brown, 2009
 • Platymantis biak Siler, Diesmos, Linkem, Diesmos & Brown, 2010
 • Platymantis bimaculata Günther, 1999
 • Platymantis boulengeri (Boettger, 1892)
 • Platymantis browni Allison & Kraus, 2001
 • Platymantis bufonulus Kraus & Allison, 2007
 • Platymantis caesiops Kraus & Allison, 2009
 • Platymantis cagayanensis Brown, Alcala & Diesmos, 1999
 • Platymantis cheesmanae Parker, 1940
 • Platymantis cornuta (Taylor, 1922)
 • Platymantis corrugata (Duméril, 1853)
 • Platymantis cryptotis Günther, 1999
 • Platymantis desticans Brown & Richards, 2008
 • Platymantis diesmosi Brown & Gonzalez, 2007
 • Platymantis dorsalis (Duméril, 1853)
 • Platymantis gilliardi Zweifel, 1960
 • Platymantis guentheri (Boulenger, 1882)
 • Platymantis guppyi (Boulenger, 1884)
 • Platymantis hazelae (Taylor, 1920)
 • Platymantis indeprensus Brown, Alcala & Diesmos, 1999
 • Platymantis insulata Brown & Alcala, 1970
 • Platymantis isarog Brown, Brown, Alcala & Frost, 1997
 • Platymantis latro Richards, Mack & Austin, 2007
 • Platymantis lawtoni Brown & Alcala, 1974
 • Platymantis levigata Brown & Alcala, 1974
 • Platymantis luzonensis Brown, Alcala, Diesmos & Alcala, 1997
 • Platymantis macrops (Brown, 1965)
 • Platymantis macrosceles Zweifel, 1975
 • Platymantis magna Brown & Menzies, 1979
 • Platymantis mamusiorum Foufopoulos & Brown, 2004
 • Platymantis manus Kraus & Allison, 2009
 • Platymantis megabotoniviti, Giant Fiji ground frog[2]
 • Platymantis meyeri Günther, 1873
 • Platymantis mimica Brown & Tyler, 1968
 • Platymantis mimula Brown, Alcala & Diesmos, 1997
 • Platymantis montanus (Taylor, 1922)
 • Platymantis myersi Brown, 1949
 • Platymantis nakanaiorum Brown, Foufopoulos & Richards, 2006
 • Platymantis naomiae Alcala, Brown & Diesmos, 1998 (Platymantis naomii)
 • Platymantis neckeri (Brown & Myers, 1949)
 • Platymantis negrosensis Brown, Alcala, Diesmos & Alcala, 1997
 • Platymantis nexipus Zweifel, 1975
 • Platymantis paengi Siler, Linkem, Diesmos & Alcala, 2007
 • Platymantis panayensis Brown, Brown & Alcala, 1997
 • Platymantis papuensis Meyer, 1875
 • Platymantis parilis Brown & Richards, 2008
 • Platymantis parkeri (Brown, 1965)
 • Platymantis pelewensis Peters, 1867
 • Platymantis polillensis (Taylor, 1922)
 • Platymantis pseudodorsalis Brown, Alcala & Diesmos, 1999
 • Platymantis punctata Peters & Doria, 1878
 • Platymantis pygmaea Alcala, Brown & Diesmos, 1998 (Platymantis pygmaeus)
 • Platymantis rabori Brown, Alcala, Diesmos & Alcala, 1997
 • Platymantis rhipiphalca Brown & Tyler, 1968
 • Platymantis schmidti Brown & Tyler, 1968
 • Platymantis sierramadrensis Brown, Alcala, Ong & Diesmos, 1999
 • Platymantis solomonis (Boulenger, 1884)
 • Platymantis spelaea Brown & Alcala, 1982 (Platymantis spelaeus)
 • Platymantis subterrestris (Taylor, 1922)
 • Platymantis sulcatus Kraus & Allison, 2007
 • Platymantis taylori Brown, Alcala & Diesmos, 1999
 • Platymantis vitianus (Duméril, 1853)
 • Platymantis vitiensis (Girard, 1853)
 • Platymantis weberi Schmidt, 1932
 • Platymantis wuenscheorum Guenther, 2006
13637-platymantis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)