User Tools

Site Tools


13666-po-o-branco-la-gi

Poço Branco là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 230,37 km², dân số năm 2007 là 13596 người, mật độ 59 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13666-po-o-branco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)