User Tools

Site Tools


13667-po-o-dantas-la-gi

Poço Dantas là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 97,249 km², dân số năm 2007 là 4159 người, mật độ 42,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13667-po-o-dantas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)