User Tools

Site Tools


13669-po-o-de-jos-de-moura-la-gi

Poço de José de Moura là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 97,888 km², dân số năm 2007 là 3944 người, mật độ 31,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13669-po-o-de-jos-de-moura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)