User Tools

Site Tools


13670-po-o-de-pedras-la-gi

Poção de Pedras là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 655,179 km², dân số năm 2007 là 15679 người, mật độ 23,93 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13670-po-o-de-pedras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)