User Tools

Site Tools


13745-polites-peckius-la-gi

Polites peckius là một loài bướm thuộc họ Bướm nhảy. Nó sinh sống trên khắp Canada từ British Columbia, như xa phía bắc như Cartwright, Labrador; Moar Lake, Ontario; Leaf Rapids, Manitoba, và khu vực sông Hay ở Alberta. Tại Mỹ, nó dao động trong hầu hết các tiểu bang miền Bắc và miền Trung, ngoại trừ trên bờ biển phía tây. Nó bay quanh năm ở cực nam và di cư về phía bắc vào mùa hè và mùa thu. Sải cánh 19–27 mm. Ấu trùng ăn loài

Phương tiện liên quan tới Polites peckius tại Wikimedia Commons

13745-polites-peckius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)