User Tools

Site Tools


13770-pomerode-la-gi

Pomerode là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 215,904 km², dân số năm 2007 là 25261 người, mật độ 114 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13770-pomerode-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)