User Tools

Site Tools


13778-ponta-por-la-gi

Ponta Porã là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 5328,621 km², dân số năm 2007 là 72206 người, mật độ 13,55 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13778-ponta-por-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)