User Tools

Site Tools


13779-pontal-do-araguaia-la-gi

Pontal do Araguaia là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 2755,095 km², dân số năm 2007 là 4966 người, mật độ 1,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13779-pontal-do-araguaia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)