User Tools

Site Tools


13782-ponte-alta-do-norte-la-gi

Ponte Alta do Norte là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 400,972 km², dân số năm 2007 là 3668 người, mật độ 9,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13782-ponte-alta-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)