User Tools

Site Tools


13783-ponte-alta-la-gi

Ponte Alta là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 566,754 km², dân số năm 2007 là 5475 người, mật độ 9,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13783-ponte-alta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)