User Tools

Site Tools


13784-ponte-branca-la-gi

Ponte Branca là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 687,812 km², dân số năm 2007 là 1787 người, mật độ 2,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13784-ponte-branca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)