User Tools

Site Tools


13787-ponte-serrada-la-gi

Ponte Serrada là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 570 km², dân số năm 2007 là 11210 người, mật độ 20,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13787-ponte-serrada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)