User Tools

Site Tools


13788-pontes-e-lacerda-la-gi

Pontes e Lacerda là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 8423,347 km², dân số năm 2007 là 38095 người, mật độ 4,52 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13788-pontes-e-lacerda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)