User Tools

Site Tools


13789-ponto-belo-la-gi

Ponto Belo là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 356,156 km², dân số năm 2007 là 6916 người, mật độ 19,42 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13789-ponto-belo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)