User Tools

Site Tools


13829-porto-alegre-do-norte-la-gi

Porto Alegre do Norte là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 3977,416 km², dân số năm 2007 là 9639 người, mật độ 2,42 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13829-porto-alegre-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)