User Tools

Site Tools


13830-porto-alegre-do-piau-la-gi

Porto Alegre do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1136,804 km², dân số năm 2007 là 2478 người, mật độ 2,18 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13830-porto-alegre-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)