User Tools

Site Tools


13833-porto-belo-la-gi

Porto Belo là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 92,762 km², dân số năm 2007 là 13301 người, mật độ 145,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13833-porto-belo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)