User Tools

Site Tools


13834-porto-calvo-la-gi

Porto Calvo là một đô thị thuộc bang Alagoas, Brasil. Đô thị này có diện tích 260,16 km², dân số năm 2007 là 25122 người, mật độ 96,56 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13834-porto-calvo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)