User Tools

Site Tools


13836-porto-do-mangue-la-gi

Porto do Mangue là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 318,636 km², dân số năm 2007 là 4909 người, mật độ 15,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13836-porto-do-mangue-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)