User Tools

Site Tools


13837-porto-dos-ga-chos-la-gi

Porto dos Gaúchos là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 7011,545 km², dân số năm 2007 là 6001 người, mật độ 0,86 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13837-porto-dos-ga-chos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)