User Tools

Site Tools


13838-porto-esperidi-o-la-gi

Porto Esperidião là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 5815,306 km², dân số năm 2016 là 11.535 người, mật độ 1,65 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13838-porto-esperidi-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)