User Tools

Site Tools


13839-porto-estrela-la-gi

Porto Estrela là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 2065,241 km², dân số năm 2007 là 3984 người, mật độ 1,93 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13839-porto-estrela-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)