User Tools

Site Tools


13841-porto-franco-la-gi

Porto Franco là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1417,483 km², dân số năm 2007 là 18554 người, mật độ 13,09 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13841-porto-franco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)