User Tools

Site Tools


13846-porto-murtinho-la-gi

Porto Murtinho là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 17734,925 km², dân số năm 2007 là 14828 người, mật độ 0,84 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13846-porto-murtinho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)