User Tools

Site Tools


13847-porto-real-do-col-gio-la-gi

Porto Real do Colégio là một đô thị thuộc bang Alagoas, Brasil. Đô thị này có diện tích 240,31 km², dân số năm 2007 là 17483 người, mật độ 72,75 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13847-porto-real-do-col-gio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)