User Tools

Site Tools


13851-porto-seguro-la-gi

Porto Seguro là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 2408,6 km², dân số năm 2007 là 140692 người, mật độ 58,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13851-porto-seguro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)