User Tools

Site Tools


13852-porto-uni-o-la-gi

Porto União là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 851,24 km², dân số năm 2007 là 33095 người, mật độ 38,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13852-porto-uni-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)