User Tools

Site Tools


13920-presidente-dutra-la-gi

Presidente Dutra là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 243,922 km², dân số năm 2007 là 14112 người, mật độ 57,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13920-presidente-dutra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)