User Tools

Site Tools


13923-presidente-j-nio-quadros-la-gi

Presidente Jânio Quadros là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 827,379 km², dân số năm 2007 là 15874 người, mật độ 14,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13923-presidente-j-nio-quadros-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)