User Tools

Site Tools


13929-presidente-nereu-la-gi

Presidente Nereu là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 224,672 km², dân số năm 2007 là 2259 người, mật độ 8,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13929-presidente-nereu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)