User Tools

Site Tools


13932-presidente-tancredo-neves-la-gi

Presidente Tancredo Neves là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 414,912 km², dân số năm 2007 là 22501 người, mật độ 54,23 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13932-presidente-tancredo-neves-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)