User Tools

Site Tools


13935-prevalje-la-gi

Prevalje là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Koroška của Slovenia. Prevalje có diện tích 58.1 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 6621 người. Thủ phủ khu tự quản Prevalje đóng tại Prevalje[1].

13935-prevalje-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)