User Tools

Site Tools


13944-primavera-de-rond-nia-la-gi

Primavera de Rondônia là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 606 km², dân số năm 2007 là 3704 người, mật độ 6,11 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13944-primavera-de-rond-nia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)