User Tools

Site Tools


13945-primavera-do-leste-la-gi

Primavera do Leste là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 5472,207 km², dân số năm 2007 là 44757 người, mật độ 8,18 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13945-primavera-do-leste-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)