User Tools

Site Tools


13953-princesa-la-gi

Princesa là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 86,215 km², dân số năm 2007 là 2604 người, mật độ 27,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13953-princesa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)