User Tools

Site Tools


13991-professor-jamil-la-gi

Professor Jamil là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 347,464 km², dân số năm 2007 là 3830 người, mật độ 11 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13991-professor-jamil-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)