User Tools

Site Tools


14265-qu-n-c-a-latvia-la-gi

Trước ngày 1 tháng 7 năm 2009, Latvia được chia thành 26 quận hành chính (administratīvais rajons; số nhiều: administratīvie rajoni) và 7 thành phố trực thuộc trung ương (republikas pilsētas; số nhiều – republikas pilsēta), được đánh dấu hoa thị (về cách phân chia hành chính mới của Latvia, xem Phân chia hành chính Latvia):

14265-qu-n-c-a-latvia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)