User Tools

Site Tools


14294-quatis-la-gi

Quatis là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 286,244 km², dân số năm 2007 là 12182 người, mật độ 42,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14294-quatis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)