User Tools

Site Tools


14298-quebrangulo-la-gi

Quebrangulo là một đô thị thuộc bang Alagoas, Brasil. Đô thị này có diện tích 299,92 km², dân số năm 2007 là 11269 người, mật độ 37,57 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14298-quebrangulo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)