User Tools

Site Tools


14300-queimada-nova-la-gi

Queimada Nova là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1499,865 km², dân số năm 2007 là 9058 người, mật độ 6,04 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14300-queimada-nova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)