User Tools

Site Tools


14302-queimados-la-gi

Queimados là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 76,921 km², dân số năm 2007 là 139118 người, mật độ 1808,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14302-queimados-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)