User Tools

Site Tools


14304-quer-ncia-do-norte-la-gi

Querência do Norte là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 914,764 km², dân số năm 2007 là 12235 người, mật độ 13,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14304-quer-ncia-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)