User Tools

Site Tools


14305-quer-ncia-la-gi

Querência là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 17850,249 km², dân số năm 2007 là 10682 người, mật độ 0,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14305-quer-ncia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)